ÁSZF

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

AZ AW-DEV COMPUTER KFT SZOLGÁLTATÁSAIHOZ

ÉRVÉNYES: 2018. december 1-től

1.    A Szolgáltató adatai

1.1.   Cégadatok

Cégnév: AW-DEV Computer Kft.

Postai cím: 1192 Budapest, Nádasdy u. 23.

Székhely: 1192 Budapest, Nádasdy u. 23. Cégjegyzékszám: 01 09 206884

Adószám: 25297346-2-43

Bankszámla szám: K&H 10400188-50526777-88901003

1.2.   Elérhetőségek

Email: info@aw-dev.hu

Weboldal: https://aw-dev.hu
Telefon: a weboldalon feltüntetett telefonszámokon

1.3.   A jelen ÁSZF-ben foglaltak az alábbi szolgáltatásokra terjednek ki:

  • tárhely (webhosting) szolgáltatás adatai
  • domain szolgáltatás
  • rendszerinformatikusi tevékenység

2.    A szolgáltatás tárgya, szerződés tartalma, a szerződéskötés menete

2.1.   Az AW-DEV Computer Kft. (továbbiakban: Szolgáltató) a szolgáltatásait igény bevevő ügyfelei (továbbiakban: Ügyfél) részére a Szolgáltatási Szerződésben, a Karbantartási Szerződésben vagy Domain igénylésben (továbbiakban: Szerződésben) meghatározott szolgáltatásokat biztosítja, a Szerződésben megállapított díjazásért jelen Általános Szerződési Feltételekben (továbbiakban ÁSZF) foglalt feltételek szerint.

2.2.   A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások köre Ügyféltől és Szerződéstől függően webtárterület, elektronikus levelezés, webes adatbázis, rendszergazdai tevékenység, egyedi szoftverfejlesztés szolgáltatások megvalósítására irányul. A Szolgáltató vállalja, hogy a Szerződésnek megfelelő szolgáltatást nyújt.

2.3.   Az Ügyfél papír alapú szerződéskötés esetén a Szerződés aláírásával, online szerződéskötés esetén a szolgáltatás megrendelésével, használatával elfogadja a jelen ÁSZF-ben foglaltakat.

2.4.   Szerződéskötésre magyar és angol nyelven is lehetőség van. A Szolgáltatásra vonatkozó ÁSZF magyar nyelven érhető el. A megrendeléseket és szerződéseket Szolgáltató iktatja, utólagosan az Adatvédelmi Szabályzatban meghatározott időtartamig hozzáférhetők.

2.5.   Szolgáltató lehetőséget biztosít szóbeli és email útján történő megrendelésre is. Ebben az esetben Ügyfél a szolgáltatás igénybevételére vonatkozó rendelést szóban vagy írásban, a telefonos vagy emailes ügyfélszolgálaton keresztül teszi meg. Szolgáltató 48 órán belül az általa nyújtott szóbeli tájékoztatást megerősítő visszaigazolást küld email útján Ügyfél részére. E visszaigazoló email Szolgáltató részéről az Ügyfél által tett megrendelés elfogadásának minősül. A rendelés elfogadásával Szolgáltató és Ügyfél között érvényes szerződés jön létre.

2.6.    Szolgáltató internetes honlapján vagy email útján vagy telefonon keresztül kötött szerződés nem minősül írásbelinek, azt Szolgáltató nem iktatja.

2.7.    Ügyfél tudomásul veszi, hogy Szolgáltató az Ügyfél megrendelését az összes teljesítéshez szükséges feltétel végrehajtása esetén teljesíti. Általánosságban feltétel a szolgáltatás elindításához szükséges dokumentumok és információk átadása, a szolgáltatás ellenértékének kifizetése.
A konkrét és/vagy egyedi feltételekről Szolgáltató e-mailben tájékoztatja az Ügyfelet. Domain szolgáltatás esetén ugyanarra a domain névre beérkező igények közül Szolgáltató annak az Ügyfélnek az igényét teljesíti, amelyik korábban teljesíti a feltételeket. Ügyfél egyetért azzal, hogy Szolgáltató nem tehető felelőssé azért, ha a feltételek teljesítésének hiánya miatt a szolgáltatást Szolgáltató nem tudja eredményesen elvégezni.

3.    A Szolgáltató jogai és kötelezettségei, szavatosság

3.1.    A Szolgáltató köteles a Szerződésben megadott tárhely szolgáltatások biztosítására éves 99,5%-os rendelkezésre állás mellett. A rendelkezésre állás számításába nem tartoznak bele az előre bejelentett karbantartások.

3.2.    A Szolgáltatásban felmerülő hiba esetén a Szolgáltató köteles a hiba elhárításáról mielőbb gondoskodni a tőle elvárható módon. Ügyfél az észlelt hibát a Szolgáltató honlapján található elérhetőségeken jelenti be, a Szolgáltató minden bejelentést kivizsgál, melynek eredményéről Ügyfelet emailben értesíti. Nem tartozik a Szolgáltató felelősségkörébe a Szolgáltatással nem összefüggő hibajelenségek kezelése.

3.3.    A Szolgáltató köteles a megrendelt és pénzügyileg rendezett szolgáltatásokat a megrendeléstől számított 8 munkanapon belül biztosítani. Kivételt képeznek azok a kiegészítő, harmadik fél által nyújtott szolgáltatások, melyeket a Szolgáltató közvetít az Ügyfél felé. Ezen szolgáltatások kezdete a harmadik fél hatáskörébe tartozik.

3.4.    A Szolgáltató díjmentesen technikai támogatást nyújt a megrendelt szolgáltatás igénybevételéhez. A technikai támogatás e-mailben vagy telefonon vehető igénybe a szolgáltató weboldalán (https://aw-dev.hu) feltüntetett elérhetőségeken, a feltüntetett nyitvatartási idő alatt.

3.5.    A Szolgáltató jogosult a Szerződésben vagy megrendelésben megadott díjakat az Ügyfél felé kiszámlázni.

3.6.    A Szolgáltató jogosult a szolgáltatást szüneteltetni, vagy a szerződést azonnali hatállyal felmondani, amennyiben az Ügyfél az alábbi előírásokat megszegi:

3.6.1. Tilos a WEB tárterületen törvénybe ütköző, szerzői jogokat vagy a jó ízlést sértő anyagok elhelyezése;

3.6.2. Tilos a WEB tárterületen olyan programkód elhelyezése és futtatása, ami kárt okozhat vagy nem alkalmas osztott rendszeren való futtatásra, illetve a web szervert számottevően lassítja, üzemszerű működését gátolja;

3.6.3. Tiltott minden, a szolgáltatás blokkolását célzó támadás (ún. „Denial-of-service” – DOS támadás), az azonosítási illetve biztonsági intézkedések megsértésére irányuló kísérlet, illetve egyéb ügyfél-azonosítóhoz, számítógéphez vagy hálózathoz történő illetéktelen hozzáférési kísérlet;

3.6.4. Tiltott a címinformáció hamisítása vagy e-mail fejléc egyéb módon történő módosítása a feladó vagy a címzett személyazonosságának elrejtésére a jelen Irányelv megkerülése végett.

3.6.5. Tiltott az a szerver hozzáférés felhasználása a szerzői jogra illetve a szellemi tulajdonjogra vonatkozó jogszabályok megsértésének elkövetésére, segítésére illetve felbujtására. Ez a tilalom vonatkozik magánjellegű e-mail üzenetek bármilyen módon harmadik fél számára történő közzétételére a szerző kifejezett előzetes hozzájárulása nélkül. Tiltott a szerveren lévő felhasználók e-mail címének harmadik fél számára történő értékesítése illetve üzleti célú terjesztése az Ügyfél előzetes, írásos hozzájárulása nélkül.

3.6.6. Tilos olyan – hibás – programkód futtatása, amely biztonsági hibái révén alkalmas illetéktelenek számára külső programkód futtatására, vagy a szerver erőforrásaihoz való illetéktelen hozzáférésre.

3.6.7. Tilos az Interneten kéretlen reklám célú e-mailek küldése valamint más felhasználók zaklatása; valamint tilos e-mail küldés olyan címlistára, amely a gyűjtött, vagy vásárolt e-mail címeket tartalmaz; amelyre az Ügyfelek nem saját akaratukból iratkoztak fel.

3.6.8. Általában tilos az Internet Etikai Kódexének (Netikett) megsértése.

3.6.9. Az osztott szerverkörnyezetben elhelyezett tárterületen kizárólag működő weboldal fájljai és ahhoz kapcsolódó fájlok, illetve aktív levelezés tárolható. A tárterület nem használható adatmentésre, archiválásra, e-mail archívum fenntartására, fájl és médiamegosztási tevékenységre, vagy bármilyen más tevékenységre, amely nem szorosan a weboldal és elektronikus levelezés működéséhez szükséges.

3.7.    A Szolgáltató a tőle elvárható gondossággal óvja az Ügyfél által a Szolgáltató szerverein elhelyezett adatokat, azonban nem vállal felelősséget az adatokért, sem az adatok elvesztéséből származó következményi károkért.

3.8.    Szolgáltató a szerverein elhelyezett fájlokról, adatokról, beállításokról kiegészítő szolgáltatás keretén belül ingyenesen, rendszeres időközönként biztonsági mentést készít, illetve mindent megtesz az Ügyfél adatainak védelme érdekében, azonban a szervereken elhelyezett adatok teljes biztonságát nem tudja szavatolni. Szolgáltató az esetleges adatvesztésből eredő károkért felelősséget – tekintettel ezen kiegészítő szolgáltatása ingyenességére – nem vállal, és felhívja Ügyfél figyelmét a szerveren tárolt állományok rendszeres, saját eszközökön történő mentésének fontosságára. Szolgáltató az átmeneti fájlokat tartalmazó (pl. cache) mappákat nem menti.

3.9.    A Szolgáltató a tőle elvárható módon biztosítja a Szolgáltatás 99,5%-os rendelkezésre állását. A Szolgáltatásban az ezen felüli elérhetetlenség fennállása esetén Ügyfél jogosult jóváírást vagy pénzvisszafizetési garanciát kérni Szolgáltatótól napi bontásban, legfeljebb az előfizetési díj mértékéig. Szolgáltató ezen felül további anyagi felelősséget nem vállal, különös tekintettel az elmaradt haszonra.

3.10.  A Szolgáltató jogosult az Ügyfél adatait nyilvántartásban szerepeltetni, azonban azokat harmadik félnek az Ügyfél írásos jóváhagyása nélkül nem adhatja át. Kivételt képez a törvényi kötelezettség adatszolgáltatásra és a 4.5 pontban leírt eset.

3.11.  A Szolgáltató jogosult a jelen ÁSZF-et módosítani. Szolgáltató az ÁSZF változásáról annak hatályba lépése előtt közleményt tesz közzé honlapján.

3.12.  Hibás teljesítés: Szolgáltató hibásan teljesít, ha a szolgáltatás a teljesítés időpontjában nem felel meg a szerződésben vagy jelen ÁSZF-ben megállapított minőségi követelményeknek. Nem teljesít

hibásan a Szolgáltató, ha az Ügyfél a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte vagy ismernie kellett.

3.13. Hibás teljesítésnek minősül, ha a szolgáltatás a vállalt rendelkezésre állási időn túl a Szolgáltató érdekkörébe tartozó működési rendellenesség következtében korlátozottan vagy egyáltalán nem használható.

3.14. Nem minősül hibás teljesítésnek, ha a hiba az Ügyfél érdekkörében keletkezett, ha jelen ÁSZF

3.7.   és 6. pontjában szabályozott szüneteltetés vagy felmondás lépett életbe, ha az Ügyfél az alapvetően biztosított szolgáltatás minőségétől eltérő szolgáltatást, illetve szolgáltatási feltételek teljesítését várja el, vagy a hiba elháríthatatlan külső ok miatt keletkezett.

3.15. Vis maior: egyik fél sem felel a szerződéses kötelezettsége teljesítéséért, annak elmaradásáért, az abból származó kárért vagy költségért azon esetekben, amikor bármely fél érdekkörén kívül eső, előre nem látható körülmények (vis maior) merülnek fel, amelyek megakadályozzák a szerződésszerű teljesítést, a szolgáltatás igénybe vételét.

3.16. Olyan szerződés alapján, amelyben a felek kölcsönös szolgáltatásokkal tartoznak, a Szolgáltató a hibás teljesítésért kellékszavatossággal tartozik. A kellékszavatossági igényt Ügyfél a Szolgálatóval szemben érvényesítheti.

3.17. Hibás teljesítés esetén kellékszavatossági igényként Ügyfél kérhet kijavítást, kicserélést, kivéve, ha ezek közül a választott igény teljesítése lehetetlen vagy aránytalan többletköltséggel járna. Ügyfél igényelheti a szolgáltatás díjának arányos leszállítását.

3.18. Az Ügyfél köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után Ügyfél köteles bizonyítani, hogy az általa felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

4.     Az Ügyfél jogai és kötelezettségei

4.1.    Az Ügyfél jogosult az általa megrendelt szolgáltatások igénybevételére tárhely szolgáltatás esetében a nap 24 órájában, az év 365 napján, rendszergazdai szolgáltatásoknál és fejlesztéseknél pedig a Szerződésben szabályozott időintervallumban.

4.2.    Az Ügyfél köteles a megrendelt szolgáltatásokat előírásszerűen használni, ellenkező esetben a Szolgáltató jogosult a szolgáltatást szüneteltetni, vagy a szerződést azonnali hatállyal felmondani. A hibás vagy helytelen használatból eredő károkért az Ügyfél felelősséggel tartozik.

4.3.    Az Ügyfél köteles a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges azonosítókat titokban tartani, a jogosulatlan használatból eredő károkért az Ügyfél felel.

4.4.    Az Ügyfél köteles az igénybevett szolgáltatásokért az Szerződésben megadott díjat megfizetni. Az Ügyfél elfogadja, hogy fizetési késedelem esetén a Szolgáltató jogosult a szolgáltatások korlátozására, törvényileg szabályozott mértékű késedelmi kamat felszámítására és az Ügyfél adatainak átadására egy, a Szolgáltatóval kapcsolatban álló adósságbehajtó társaságnak.

4.5.    Az Ügyfél köteles a Szolgáltató által nyilvántartott adataiban történő változást 15 napon belül a Szolgáltatónak bejelenteni.

4.6.    A Szolgáltató bizonyos tárhely és domain szolgáltatásokat Szerződésnek megfelelően ingyenesen nyújt az Ügyfél részére (plusz FTP hozzáférés, további MySQL adatbázis, aldomain beállítás, stb.). Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy ezen szolgáltatások csak olyan mértékig vehetők ingyenesen igénybe, ameddig a Szolgáltató számára az Ügyfél által befizetett szolgáltatási díj tekintetében a szolgáltatás nyújtása gazdaságos marad.

5.     A szerződés hatálya

5.1.   A Szerződés a Szerződésben meghatározott időtartamra jön létre.

5.2.   Mindkét fél jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani, amennyiben a másik fél a jelen Szerződést megszegi.

5.3.   A Szerződés rendes felmondása nem mentesít a felmondás napjáig keletkezett kötelezettségek (pl. fizetési kötelezettség) alól.

5.4.   A Szolgáltató a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendeletben meghatározott tájékoztatást a honlapján közzétett – bármikor elérhető és letölthető – jelen Általános Szerződési Feltételekben az Ügyfél rendelkezésére bocsátja.

5.5.   A Fogyasztó (a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy) a szolgáltatás megrendelésétől, szerződéskötéstől a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendeletben, a jogszabályban meghatározott időtartamon (14 napon) belül indokolás nélkül elállhat. Az elállási jogát a Fogyasztó az Ügyfélszolgálat címére történő egyértelmű nyilatkozatának vagy az alábbi nyilatkozat mintának az elküldésével gyakorolhatja.

Címzett: AW-DEV Computer Kft. (1192 Budapest, Nádasdy u. 23., info@aw-dev.hu)

Alulírott kijelentem, hogy gyakorlom elállási jogomat az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében: (szolgáltatás megnevezése, domain vagy tárhely azonosító) Szerződéskötés vagy megrendelés időpontja:

A fogyasztó neve:

A fogyasztó címe:

Kelt:

A fogyasztó aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

5.6.    Amennyiben Fogyasztó elállási szándékát Szolgáltató tudomására hozta, a Szolgáltató köteles az Ügyfél által kifizetett összeget a jogszabályban meghatározott határidőn (14 nap) belül visszatéríteni.

5.7.    Az Ügyfél nem gyakorolhatja az 5.5 pontban meghatározott elállási jogot, ha az elállási határidő lejárta előtt a Szolgáltató a teljesítést az Ügyfél beleegyezésével megkezdte. A gyakorlatban az Ügyfél az elállási jogát úgy gyakorolhatja, hogy mindaddig, amíg a megrendelt szolgáltatások nincsenek használatra kész állapotban, illetőleg a domain regisztráció a Nyilvántartó rendszerében nem teljesült, addig a szerződéstől indokolás nélkül elállhat.

5.8.    Amennyiben azonban a szolgáltatás tárgyát képező megrendelések kifizetésre, kiszámlázásra és teljesítésre kerültek – akkor is, ha a jogszabályban meghatározott elállási határidőn belül történt – úgy az Ügyfél ezt követően az 5.5 pontban meghatározott elállási jogot nem gyakorolhatja.

5.9.    A megrendelt szolgáltatások teljesítésének időpontja az aktiválás vagy a teljesítésről szóló e-mail elküldésének időpontja.

5.10.  A Fogyasztó arra vonatkozó kérését, hogy a vállalkozás a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés teljesítését elállási jogának lejárta előtt kezdje meg, köteles a vállalkozóval kifejezetten közölni. A gyakorlatban a Fogyasztó a szolgáltatás aktiválását a Szolgáltató által küldött aktiváló link segítségével vagy azonnali bankkártyás fizetéssel végezheti el, amivel a teljesítés a szolgáltatástól függően azonnal megtörténik vagy megkezdődik. Az aktiválást követően fogyasztót a 45/2014 (II.26) Korm. rendelet szerinti 14 napos felmondási jog illeti meg.

5.11.  A Fogyasztó felmondási jogát 5.5. pontban részletezett elállási jog gyakorlásával egyező módon érvényesítheti.

5.12.  A Fogyasztó nem gyakorolhatja felmondási jogát a szolgáltatás egészének teljesítését követően. A közvetített szolgáltatások aktiválása egészben történő, azonnali teljesítésnek minősül. Közvetített szolgáltatás többek között a domain regisztráció, átregisztráció vagy az SSL certifikáció kiállítás.

5.13.  Az aktiválást követő felmondási jog gyakorlása esetén Fogyasztó köteles megtéríteni a vállalkozás ésszerű költségeit.

5.14.  A határozatlan idejű szerződés rendes felmondással az Ügyfél által pénzügyileg rendezett előfizetési időszak utolsó napjára vonatkozóan bármikor felmondható, bármelyik fél által, a szerződés előfizetési időszakon túli fenntartására egyik félnek sincs kötelezettsége. Az előfizetési időszakot megelőző megszüntetés rendkívüli felmondás keretében szüntethető meg.

5.15.  A szolgáltatás a Szolgáltató részéről 15 napos határidő kitűzésével felmondható, amennyiben a Szolgáltató szerverein tárolt tartalom, vagy domain név jogvita tárgyát képezi, emiatt a szolgáltatás nyújtása nem folytatható. Ez esetben a befizetett szolgáltatási díj részarányosan visszajár.

6.     Értesítés

6.1.    Az értesítés hivatalos módja az e-mail. A Szolgáltató minden közleményét, értesítését e-mailben küldi az Ügyfelélnek.

6.2.    Amennyiben az Ügyfél e-mail címe megváltozik köteles erről a Szolgáltatót haladéktalanul értesíteni.

6.3.    A Szolgáltatót nem terheli felelősség az Ügyfél elérhetetlensége esetén bekövetkező károkért (pl. domain név felmondása, vagy tárhely törlése elérhetetlenség miatt).

7.     Szolgáltatások lejárata, megújítása

7.1.    A Szolgáltató az általa nyújtott szolgáltatásokat előre fizetéssel, előre meghatározott időtartamokra (továbbiakban: „Előfizetés”) biztosítja. Az előre meghatározott időtartam utolsó napján a szolgáltatás lejár.

7.2.    Az Előfizetés lejáratát megelőzően legalább 30 nappal a Szolgáltató az Ügyfelet tájékoztatja az Előfizetés megújításának lehetőségeiről. Az Előfizetés folytatódik, amennyiben az Ügyfél a Szolgáltató által meghatározott módon az előfizetési díjat rendezi.

7.3.    Az Előfizetés díjának rendezésekor Szolgáltató számlát állít ki az Ügyfél részére. Szolgáltató a számlát Ügyfél által elfogadottnak tekinti – és postai példányt nem küld – kivéve, ha Ügyfél a számla kiállítását követő 15 napon belül postai kiküldési kérelmét emailben jelzi.

7.4.    Amennyiben Ügyfél az Előfizetés díját lejárat előtt Szolgáltató felé nem rendezi, Szolgáltató a szolgáltatást az Előfizetés lejáratának napján törli. Az Előfizetés törlésével a Szolgáltató és Ügyfél között létrejött, az Előfizetésre vonatkozó szerződés azonnali hatállyal megszűnik.

7.5.    A Szolgáltatás törléséből adódó kárért a Szolgáltatót semmiféle felelősség nem terheli.

7.6.    Ügyfél az Előfizetést a pénzügyileg rendezett időszak utolsó napjáig bármikor felmondhatja a Szolgáltató felé küldött hiteles nyilatkozattal, e-mailben, faxon, postai úton vagy a Szolgáltató által biztosított online felületen keresztül.

7.7.    A Szolgáltató a felmondott szolgáltatást a felmondást követően, az Előfizetés lejáratának napján törli.

8.     Jogérvényesítési lehetőségek

Szolgáltató Ügyfélszolgálata

8.1.    Ügyfél a Szolgáltatással kapcsolatos kérdést, hibát vagy panaszt jelen ÁSZF 1. pontjában meghatározott levelezési és email elérhetőségeken jelentheti be.

8.2.    A bejelentés vagy panasz beérkezésétől számított 30 (harminc) napon belül a Szolgáltató írásban – email – köteles válaszolni Ügyfélnek.

8.3.    Amennyiben Fogyasztónak minősülő Ügyfél nem tartja kielégítőnek a választ vagy nem sikerül rendezni a felmerült vitát, akkor a 8.5., 8.6. és 8.7. pontban részletezett szervezetekhez fordulhat jogorvoslatért.

8.4.    A Szerződő felek a Szerződésből eredő megbízási jogviszony tartalma alatt együttműködésre kötelesek, a vitás kérdéseket mindekor megkísérlik békés úton rendezni. Amennyiben ez nem vezet eredményre, úgy a jogvita eldöntésére kikötik a Pesti Központi Kerületi Bíróság illetékességét.

 Békéltető Testület

8.5.    A Szolgáltató székhelye szerint illetékes Békéltető Testület elérhetőségei:

Név: Budapesti Békéltető Testület

Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.

E-mail: onlinevita@bkik.hu

Telefon: +36-1-488-2033

Európai Unió online vitarendezési platform – ODR elérhetősége: http://ec.europa.eu/odr

 

8.6.    Fogyasztókkal felmerült jogvita esetén Szolgáltatót a székhely szerint illetékes Békéltető Testülettel együttműködési kötelezettség terheli. Amennyiben a vállalkozás székhelye, telephelye vagy fióktelepe nem a területileg illetékes békéltető testületet működtető kamara szerinti megyébe van bejegyezve, Szolgáltató együttműködési kötelezettsége a fogyasztó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlásra terjed ki.

Fogyasztóvédelmi Hatóság

8.7.    A fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 387/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet szerint közigazgatási hatósági ügyekben elsőfokon a járási hivatal, illetve a megyeszékhely szerinti járási hivatal, másodfokon országos illetékességgel a Pest Megyei Kormányhivatal jár el. A járási hivatalok elérhetőségei: http://jarasinfo.gov.hu/

9. Egyéb vállalási feltételek

9.1. Nem engedélyezett az erőforrások túlhasználata. Erőforrás túlhasználat esetén az Ügyfél olyan mértékű CPU, IO, RAM, vagy sávszélesség terhelést generál, amely zavarja a szerver működésének és más Ügyfelek weboldalainak üzemszerű működését, amely weboldalak, levelezés elérhetőségének megszűnésével, vagy lassulásával jár. Ilyen esetben a Szolgáltató a túlhasználó Ügyfelet e-mailben tájékoztatja és jogosult a szolgáltatásból kizárni, vagy a túlhasználó program működését korlátozni. A túlhasználat esetén a szolgáltatás nem alkalmas osztott rendszeren való működésre, ezért a szerződés azonnali hatályú felmondásával jár.

10. Adatkezelés, Adatfeldolgozás

10.1. Szolgáltató Adatkezelőként az Adatvédelmi Szabályzatban részletezett módon rögzíti és védi az Ügyfelek, köztük Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (továbbiakban GDPR) szerint Érintettek személyes adatait.

10.2. Az Ügyfelek a Szolgáltatótól igénybe vett szolgáltatás használata során a hatályos jogszabályok és a GDPR figyelembe vételével tárolhatnak személyes adatokat. Ebben az esetben Ügyfél Adatkezelőnek, Szolgáltató Adatfeldolgozónak minősül. Az adatkezelés jogszerűségéért Ügyfél (Adatkezelő) felel.

10.3. Jelen pont célja a GDPR 28. cikk (3) pontban előírt (9) pont szerint írásos szerződési kötelezettség teljesítése, ennek módja a (6) pont szerint Általános Szerződési Feltételekben történő rögzítés.

10.3.1.   Az adatkezelés tárgya: az adatfeldolgozás a Szerződésben meghatározott szolgáltatás biztosítása során az Ügyfél (Adatkezelő) által végzett adatkezeléshez technikai infrastruktúra biztosítására terjed ki (tipikusan weboldaltárolás, megjelenítés és email szolgáltatás formájában).

10.3.2.   Az adatkezelés időtartama: az Ügyfél (Adatkezelő) határozza meg, legfeljebb a Szerződés fennállásának és a biztonsági adatmentések elérhetőségének időszaka.

10.3.3.   Az adatkezelés jellege és célja: a Szerződésben meghatározott szolgáltatás biztosítása.

10.3.4.   A személyes adatok típusa, érintettek kategóriái: az Ügyfél (Adatkezelő) határozza meg.

10.4. Az Ügyfél (Adatkezelő) által kezelt adatokat érintő adatvédelmi incidensek nyilvántartási és a felügyeleti hatóság felé történő bejelentési kötelezettsége az Ügyfelet (Adatkezelőt) terheli.

10.5. Szolgáltató biztosítja rendszereinek bizalmas jellegét, integritását, ellenálló képességét és az ÁSZF 3.1. szerinti rendelkezésre állását.

A weboldal programkódjának sérülékenységéből eredő, vagy az Ügyfél (Adatkezelő) érdekkörébe tartozó adatvédelmi incidensért és az adatok védelméért kizárólag az Ügyfél (Adatkezelő) felelős. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy az érintettek védelmének érdekében a szolgáltatás működését korlátozza vagy a 3.7. pont szerint a szerződést azonnali hatállyal felmondja.

10.6. A Szolgáltató a szolgáltatás használata és harmadik fél általi igénybe vétele során keletkező ideiglenes technikai állományokat (naplófájlok, webszerver forgalmi napló stb…) a rendszerek működésének fenntartása és biztosítása érdekében rögzíti, a tevékenység során megismert adatok alapján nem törekszik konkrét személyek azonosítására.

11. Egyebek

11.1. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdések esetén a hatályos magyar Ptk. és más vonatkozó jogszabályok, továbbá a hatályos magyar Internet szabványok alkalmazandók.

11.2. Felek bármifajta jogvitájukra alávetik magukat a Szolgáltató székhelye szerint hatáskörrel rendelkező bíróság kizárólagos illetékességének, amennyiben vitájukat elsődlegesen békés úton nem tudják rendezni.